معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی و هنری گردشگری گه شتیار
خبر : موضوع: ‌ علمی
غرفه ی صنایع دستی کانون گردشگری گه شتیار در جشنواره بازی های بومی محلی

غرفه ی صنایع دستی کانون گردشگری گه شتیار در جشنواره بازی های بومی محلی