معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی آمار
خبر : موضوع: ‌ علمی
گزارش کارگاه آموزش نرم افزار تحلیل آماری SATA با ارائه گواهینامه معتبر

کارگاه نرم افزار تحلیل آماری STATA در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت 1395 در کارگاه کامپیوتر گروه ریاضی دانشکده علوم توسط جناب آقای عرفان جوانمردی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس برگزارشد. تعداد شرکت کنندگان در این دوره 25 نفر و هزینه ثبت نام ده هزار تومان بود. ضمنا برای شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره صادر شد.