معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی
خبر : موضوع: ‌ علمی
حضور انجمن علوم شناختی دانشگاه کردستان با ارائه مقاله در کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران
انجمن علمی علوم شناختی در راستای اهداف پژوهشی خود در تولید مقالات علمی و آشنایی با آخرین تحولات حوزه علوم شناختی و مغز ، اینبار این هدف در کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران تحقق یافت . این کنگره در تاریخ 23تا25 آبان در تالار دکترغرضی بیمارستان میلاد تهران به همت مرکزنقشه برداری مغز ایران ، دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید . مقاله ارائه شده با عنوان مطالعه ی جانبی شدن نیمکره های مغزی و باورهای پارانرمال بااستفاده از الکتروانسفالوگرافی و تکالیف شناختی بود که در کنار مقالاتی از دانشگاه های شهیدبهشتی،تهران و امیرکبیر به رویت شرکت کنندگان رسید. این مقاله کار عبدالواحد نرماشیری،احمدسهرابی و جوادحاتمی بود.در این کنگره حدود 40مقاله بصورت سخنرانی و پوستر پدیرفته شده بود .