معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی
خبر : موضوع: ‌ علمی
دیدار دبیر انجمن علوم شناختی دانشگاه کردستان با معاون پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی تهران

این دیدار با هدف حمایت پژوهشکده از فعالیت های انجمن علوم شناختی و فعالیت های مشترک صورت گرفته بود . در این دیدار دکتر حاتمی از تاسیس این رشته در کردستان ابراز خوشحالی کردند و افزودند که این اهداف امیدواریم بزودی محقق شود .
دیدار با مدیر اموزش ستاد علوم و فناوریهای شناختی ، دکتراختیاری نیز بعلت سفر علمی خارج از کشور ایران میسر نشد .