معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
برگزاری همایش نقد و بررسی عرفان و تصوف

برگزاری همایش نقد و بررسی عرفان و تصوف

مناظره در مورد وجود یا عدم وجود عرفان وتصوف باحضور استادان محترم گروه زبان وادبیات فارسی جناب آقایان دکترپارسا یعقوبی ونجم الدین جباری .
روز: سه شنبه.مورخ:95/1/24.ساعت 10تا12.
مکان:آمفی تئاتر دانشکده زبان وادبیات خارجی.