معاونت فرهنگی و اجتماعی
نشریه انجمن های علمی دانشجویی مدیران جوان
خبر : موضوع: ‌ علمی
فراخوان دریافت مقالات علمی - مروری

نشریه دو ماهنامه مدیران جوان دانشگاه کردستان از نویسندگان و پژوهشگران و اساتید محترم در زمینه های اقتصاد و مدیریت درخواست می کنیم مقالات خود را با رعایت استاندارد لازم تا حداکثر پنج صفحه به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.

baset7744@gmail.com